1919 m. rugsėjo 13 d. | Pašalpa Rygos lietuvių pradinėms mokykloms

Ministerių Kabinetas nutarė leisti Švietimo Ministerijai 3.000 auksinų kreditą vadovėliams Rygos pradinėms mokykloms nupirkti.

Švietimo Ministeris J. Tūbelis praneša, kad iš Rygos atvažiavusi viena mokytoja. Ji pranešė, kad Latvių Vyriausybė leidžia įvesti Lietuvių kalbą mokyklose, duoda butą, šviesą ir kurą, bet joms stinga latvių kalba vadovėlių. Prašo leisti trijų tūkstančių auksinų kredito vadovėlių nupirkimui. Be to, paaiškina, kad dauguma mokinių neturtingų tėvų – darbininkų vaikai ir jaučiamas būtinas reikalas nors knygoms juos sušelpti.

Ministerių Kabinetas nutarė leisti Švietimo Ministerijai 3.000 auksinų kreditą vadovėliams Rygos pradinėms mokykloms nupirkti.

Jauniausioji Elenos Butkevičienės sesutė. Ryga, XX a. pradžia. Kauno miesto muziejaus fondai


Dokumento šaltinis: Ministrų Kabineto posėdžio… protokolas (1919 m. rugsėjo 13 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 559.