1919 m. rugsėjo 9 d. | Jo Ekscelencijai Vyriausiajam Kariuomenės Vadui

Dėkingumo jausmų pilna Tėvynė per mane taria ačiū Tamstai, Vyriausias Vade, ir visai mūsų kariuomenei. Tėvynės vardu prašau man pristatyti itin pasižymėjusius karininkus ir kareivius.

Kaunas, rugsėjo 9 d.

Jo Ekscelencijai Vyriausiajam Kariuomenės Vadui Generolui Žukauskui

Mūsų kariuomenė, sumaningai Tamstos vedama, paskutiniais keliais mėnesiais apvalė Lietuvą nuo rusų bolševikų, kurie turėjo ir geresnių technikos priemonių ir daugiau gyvosios pajėgos. Ukmergės, Panevėžio, Utenos kovos, pagaliau atkakli Zarasų kova, kurioje mūsų kariautojai su savo rikiais priešakyje turėjo įveikti geležies vielomis aptvarstytas vietas štai tie žygiai, kuriuose Tamstai teko parodyti Vyriausiojo Vado mintrumas. Mūsų atgimstančioji Tėvynė džiaugdamos įrašo į istorijos lapą tuos mūsų karžygių laimėjimus. Dėkingumo jausmų pilna Tėvynė per mane taria ačiū Tamstai, Vyriausias Vade, ir visai mūsų kariuomenei. Tėvynės vardu prašau man pristatyti itin pasižymėjusius karininkus ir kareivius.

Pas. A. Smetona

Valstybės Prezidentas

Generolas Silvestras Žukauskas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Jo Ekscelencijai Vyriausiajam Kariuomenės Vadui Generolui Žukauskui (1919, Rugsėjo 11). Lietuva (199), p. 1 [žiūrėta 2019-08-12]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65191&seqNr=1