1919 m. liepos 28 d. | Kaip ir patarimai

Kad ir nešalta, bet nevaikščiok basomis kojomis. Basomis vaikščioti nesveika (Amerikoje) ir nekulturinga.

Kaip ir patarimai

Kokioje šalyje gyveni, tai ir rēdykis sulig tos šalies madų. Ne šilkai puošia žmogų, bet mokējimas apsirēdyti.

Pirk tik tuomet, kuomet be ko jau nebegali apsieiti, bet pirk gerą. Už gerą dalyką užmokēsi brangiaus, bet trigubai ilgiaus tarnaus ir vis bus geresnis už pigesnį.

Kad ir nešalta, bet nevaikščiok basomis kojomis. Basomis vaikščioti nesveika (Amerikoje) ir nekulturinga.

Pirkit tik šviežius ir sveikus valgius. Sveika šeimyna mažiaus išleis gydymuisi ir daugiaus uždirbs.

Permainyk valgius. Visados vienokis valgis yra nesveika kunui bausmē.

Susenēję kiaušiniai, arba sena žuvis yra tikri nuodai. Pasisaugok!

Nesamdyk gyvenimui kambarių sklepe. Dviejų gyvenimų negyvensi. Tegul sklepuose lindi tamsuoliai, bet nekulturingi žmonės.

Neplauk kedžių karštu vandeniu ir nešveisk jų ražu. Geriaus tam tikrus („polish“) tepalus vartok, tuomet ilgiaus kedēs tarnaus, mažiaus bus darbo ir gražiau išrodys.

Neapkarstyk sienų įvairiais mēsinyčių, karčiamų, arba kitokių apsigarsintojų kalendoriais. Jei neturi geresnių paveikslų, tai gražiaus bus švarios sienos, negu, kad apkabinētos popiergaliais.

Nekabink ant sienų numirēelių, bet pagrabų paveikslų. Geriaus nusifotografuokit atminčiai, kol gyvi. Mirusio kunas nedaro įspudingų atminčių.

Jei mēgsti eiti į teatrus, tai eik tik į gerus, kad ir ne taip dažnai.

Nebandyk sulaikyti vaikus nuo pasilinksminimų, bet žiurēk, kad jie linksmintųsi doroje draugijoje, o ne užgatviuose. […]

Galinda.

Skulptorė Jadvyga Butkevičiūtė prie savo sukurtos skulptūros. Apie 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kaip ir patarimai, Moterų dirva, nr. 7 (31), 1919 m. liepos mėn., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0002727413?exId=391807&seqNr=10