1920 m. kovo 8 d. | Debatai dėl moterų teisių

Ar turi teisę moteris gyventi? Kiekvienas pasakys, kad turi. Pripažįstant moterei teisę gyventi, pripažįstame jai tuo pačiu sykiu ir teisę politikoj. Kas turi teisę gyventi tas turi teisę dalyvauti gyvenimo tvarkyme, o gyvenimo tvarkymas ne kas kitas kaip tik politika.

Ar reikalingos moterims lygios teisēs?

Referatas skaitytas debatuose (L. Vyčių 16-tos kps.) vasario 25, 1920.

Pastatykime pirmutinį klausimą: Ar turi teisę moteris gyventi? Kiekvienas pasakys, kad turi. Pripažįstant moterei teisę gyventi, pripažįstame jai tuo pačiu sykiu ir teisę politikoj. Kas turi teisę gyventi tas turi teisę dalyvauti gyvenimo tvarkyme, o gyvenimo tvarkymas ne kas kitas kaip tik politika.

Jeigu moterį pripažįstame žmogumi ir pripažįstame jai teisę gyventi, o neduodame jai dalyvauti gyvenimo tvarkyme – politikoj, tiktai paliekame ją vyrų malonei, kurie nesupranta, nežino ir nenori suprasti moterų reikalų tuomi palaikome vergiją – gi šiais laikais sakome, kad vergijos nēra. Yra ir bus vergija taip ilgai, kol laikysime moterims užrištas akis ir užčiauptas lupas politikos reikaluose.

Moteris yra motina, ji pirmutinē atlieka svarbiąją pareigą link žmonijos. Ji pirmutinē lydi žmogų į gyvenimą, pravesdama jam kelią. Ji netik kad išmokina jį vaikščioti, pirmutinį žodį pratarti, bet suteikia jam pirmutinę šviesą. Moteris yra netik žmonijos motina, auklētoja, bet ir pirmutinē pagrindinē mokykla. Ji nutiesia žmonijos pamatą, nuo kurio priklauso tvirtumas gyvenimo. […]

Valstija susideda iš vyrų ir moterų, gi kuomet moteriškē turi namą ar krautuvę ir nuo jos taip pat tax‘ai yra reikalaujami kaip ir nuo vyrų, kurie turi pilną balsą, taigi ir joms lygiai priguli ta pati teisē politikoj kaip ir vyrams.

M. L. Gurinskaitē

Stasė Kairytė-Mildažienė prie radijo imtuvo bute (Laisvės al. 5). Kaunas, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Ar reikalingos moterims lygios teisės?“, Moterų dirva, nr. 3 (39), 1920 m. kovas, p. 5-6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0002727413?exId=391803&seqNr=5; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0002727413?exId=391803&seqNr=6