1920 m. rugsėjo 22 d. | Vilniun vežama

Vilniaus badmiriams veža iš kauniškės Lietuvos maisto ir šiaip visokių reikalingų daiktų. Besikraustydamos iš Kauno valdžios įstaigos ir atskiri valdininkai veža Vilniun baldus ir visokį turtą. Nuo to Vilnius lobsta.

Vilniun vežama ne vien maisto, bet ir šiaip visokių daiktų. 1918 metų pabaigoje Lietuvos Valstybės Taryba, pasitraukdama iš Vilniaus, rodos, 16 kareivių lydima, dviejuose vagonuose tuščiomis rankomis išvažiavo Kaunan. Praėjo metai, eina antri. Kūrėsi tikra Lietuvos vyriausybė. Susidarė Lietuvos kariuomenė, kuri stipriai laikydama ginklą rankose, kas valanda yra pasiryžusi ginti savo kraštą nuo priešininkų puolimų.

Vilnius lig šiolei buvo priešingos Lietuvai agitacijos centras. Iš Vilniaus buvo siunčiamos įvairios jėgos Lietuvai pavergti. Tuo laiku Vilnius Lietuvai nieko gera negalėjo duoti.

Dabar į Vilnių vėl grįžta Lietuvos vyriausybė. Tik jau ji nebetelpa dviejuose vagonuose. Ėjo daug pulkų Lietuvos kariuomenės, dabar važiuoja visokios įstaigos. Vilnius gauna tikrą sostinės veidą.

Vilniaus badmiriams veža iš kauniškės Lietuvos maisto ir šiaip visokių reikalingų daiktų. Besikraustydamos iš Kauno valdžios įstaigos ir atskiri valdininkai veža Vilniun baldus ir visokį turtą. Nuo to Vilnius lobsta. Jį lobina Lietuvos vakarai. Lobsta Vilnius ir kasdien daros gyvesnis.

Prie 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko sanitarinio punkto. Prie vairo – pulko gydytojas Juozas Nemeikša. Apie 1921–1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Vilniaus kronika“, Vilniaus aidas, nr. 37, 1920 m. rugsėjo mėn. 22 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F7FF560?exId=94578&seqNr=2