1921 m. balandžio 9 d. | Vilniaus atvadavimo reikalu

Vietos lietuvių kolonijos, viena po kitos, suorganizavo Vilniaus vadavimo komitetus, kurių pagalba jau nemažai tam tikslui yra surinkta. Aukos manoma skirti sušelpimui neturtingiausių Vilniaus gyventojų sluoksnių, pirmoj eilėj prieglaudų, o taipogi ir kultūriniams lietuvių reikalams, mokykloms.

Vienas Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjas Dr. Alseika nuvyko į Ameriką sostinės atvadavimo reikalu. Jo darbas gan sėkmingai vystosi. Vietos lietuvių kolonijos, viena po kitos, suorganizavo Vilniaus vadavimo komitetus, kurių pagalba jau nemažai tam tikslui yra surinkta.

Aukos manoma skirti sušelpimui neturtingiausių Vilniaus gyventojų sluoksnių, pirmoj eilėj prieglaudų, o taipogi ir kultūriniams lietuvių reikalams, mokykloms.

Amerikos lietuviai noriai aukuoja, suprasdami Vilniaus reikšmę Lietuvai. Viename susirinkime Pittsburge, pasakius Dr. Alseikai prakalbą, buvo surinkta Vilniaus atvadavimui 105 doleriui (6300 auks.)

Danielius Alseika (1881 m.– 1936 m.) – gydytojas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. M. Gimbutienės tėvas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: Vilniaus atvadavimo reikalu  (1921, Balandžio 9 d.). Trimitas (13), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39106&seqNr=19

Fotografijos prieiga internete: http://www.mab.lt/M.Luksiene/Alseikos/F267-2861-22v.jpg