1921 m. gegužės 31 d. | Lietuvos Reikalai Amerikoje

Gegužio 31 dieną Amerikos prezidentas Hardingas piimsiąs Amerikos lietuvių delegaciją, kuri įteiks prezidentui tam tikrą raštą su milijonu parašų Lietuvos pripažinimo reikalu. Lietuvos atstovas Amerikoje Vileišis pakvietęs Latvius ir Estus dalyvauti delegacijoje.

Gegužio 31 dieną Amerikos prezidentas Hardingas piimsiąs Amerikos lietuvių delegaciją, kuri įteiks prezidentui tam tikrą raštą su milijonu parašų Lietuvos pripažinimo reikalu. Lietuvos atstovas Amerikoje Vileišis pakvietęs Latvius ir Estus dalyvauti delegacijoje. Bus prašoma pripažinti visas tris valstybes. Sąryšy su tos delegacijos siuntimu atstovas Vileišis gegužio 30 dieną šaukia Amerikos Lietuvių draugijų ir Lietuvos paskolos stočių (komitetų)) atstovų suvažiavimą Vašingtono mieste (Amerikos sostinėje). Suvažiavime būsią tariamasi apie sekmingesnį paskolos platinimą.

Jonas Vileišis. XX a. 3 deš.


Šaltinis: Lietuvos Reikalai Amerikoje (1921, Gegužės 28d.). Trimitas (20 (40), p. 7-8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB0029234C?exId=39098&seqNr=9

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vilei%C5%A1is#/media/Vaizdas:Jonas_Vilei%C5%A1is.jpg