1921 m. gruodžio 13 d. | Ginkluotas užpuolimas

Gruodžio 9 d. 2 val. vak. į „Pinigų mainymo kontorą Svirskio ir Černes“ atėjo aštuoni ginkluoti žmonės, du iš jų milicijos uniformoje, ir paprašė atiduoti visus netikruosius banknotus, kurių jų žiniomis čia esą.

Gruodžio 9 d. 2 val. vak. į „Pinigų mainymo kontorą Svirskio ir Černes“ atėjo aštuoni ginkluoti žmonės, du iš jų milicijos uniformoje, ir paprašė atiduoti visus netikruosius banknotus, kurių jų žiniomis čia esą. Vienam iš direktorių užprotestavus, visi išsitraukė revolverius, liepė atidaryti spintą ir pasiėmė viską, kas ten buvo. Išviso pavogta ant 200.000 auksinų (Elta).


Kiek vėliau, gruodžio 20 d. dienraštis „Lietuva“ pranešė, kad Žvalgybos skyrius sulaikė plėšikus, apiplėšusius Svirskio banko kontorą, o vieną jų, bandžiusį pabėgti, nukovė. Nurodoma, kad „šis užpuolimas buvo padarytas… plėšikų organizacijos iš 7 žmonių… Byla nagrinėjama“.

A. Svirskio ir L. Čarnio banko kontora veikė nuo 1920 iki 1924 m., kada ji buvo uždaryta dėl rimtų įstatymų pažeidimų. Paaiškėjo, kad jos savininkai neteisėtai priiminėjo indėlius, išdavinėjo nepadengtus valiuta čekius, diskontavo solo vekselius, kontoros pinigus naudojo asmeniniams tikslams. Savininkai teisti, nors ir išteisinti, jų veiksmus pripažinus tik kaip nerūpestingus. Kontoros turtas buvo iššvaistytas ir vos padengė 40 procentų įsipareigojimų (V. Terleckas, „Lietuvos bankininkystės istorija, 1918–1940“).

Pagal „Milicijos žiniose“ pateiktą statistinę informaciją, per pirmąjį 1921 m. pusmetį Kaune sulaikyti 25 plėšikai, o per pirmąjį 1922 m. pusmetį – keturi šios kategorijos nusikaltėliai.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

L. Čarniui ir A. Svirskiui priklausę namai dabartinių Vilniaus ir Šv. Gertrūdos gatvių kampe. 1964 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Ginkluotas užpuolimas“, Lietuvių balsas, nr. 18, 1921 m. gruodžio mėn. 13–14 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000492580?exId=112324&seqNr=3