1921 m. kovo 20 d. | Našlės ginčas su fabrikantu

N. Tilmanso Dirbtuvėje dirbo darbininkas Maslauskas, kuris 1913 m. pakliuvo į mašiną ir smarkiai buvo sužeistas. Nuvežus į ligoninę po dviejų valandų mirė. Paliko našlė moterė su keturiais vaikais.

Kaunas. N. Tilmanso Dirbtuvėje dirbo darbininkas Maslauskas, kuris 1913 m. pakliuvo į mašiną ir smarkiai buvo sužeistas. Nuvežus į ligoninę po dviejų valandų mirė. Paliko našlė moterė su keturiais vaikais. Fabrikantai Tilmansai sutiko mokėti našlei Maslauskienei po 13 rub. mėnesiui lig gyvos galvos. Taip-pat ir 13 rb. vaikams, kol visi priaugs 15 metų. Kilus karui, ji buvo ištremta į Rusiją. Prabuvus 3 m. ir 8 mėnesius grįžo atgal į Lietuvą ir kreipės į Tilmansą gavimui pinigų. Tilmansas jai davė caro pinigais, kurie neturi jokios vertės. Tada Maslauskienė kreipės į Darbo Federaciją prašydama padėti jai gauti sulig kurso pinigų. Darbo Fed. pavedė tą bylą V. Beržinskiui, kuris surinko visas žinias kaip Taikos, taip ir apygardos Teisme, kada galima anuliuoti (panaikinti) seną sutartį ir pradėti naują bylą? Dabar jis kreipės į Tilmansą reikalaudamas mokėti moteriškei dabartiniu kursu, t. y. 300 auk. mėnesiui ir už praleistą laiką 1200 auks. metuose. Norint Tilmansas labai šiaušėsi, bet nieko nebepadarė ir buvo priverstas sutikti mokėti našlei moteriškei už praeitą laiką 1200 auks. ir toliau kas mėnesį po 250 auksinų. Sutikęs mokėti nenorėjo duoti raštu savo sutikimo. Bet Darbo Inspektoriui pritariant priverstas buvo sutikti.

Tai taip kartais tenka kovoti su besišiaušiančiais darbdaviais.

Berž.

Tilmanso vinių fabrikas. 1915 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Berž. „Lietuvoje“, Darbininkas, nr. 7 (55), 1921 m. kovo 20 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036854?exId=100641&seqNr=4