1921 m. liepos 19 d. | Laiškas iš Londono

Savaitē tam atgal Londono lietuviai buvo sudarę viešą demonstraciją; tautiškuose rūbuose apsirēdę, kai-kurie susēdę ant didelio vežimo, keturių baltų arklių vežamo. Maršavo per Londono gatves, nešdami drauge su kitų tautų atstovais daugybę plakatų su užrašais.

Atvykau Londonan.

Šeštadienis. Krautuvēs uždarytos. Aiškiai šventa diena švenčiama. Ant gatvių žmonių mažai. Dauguma išsibarstę į priemiesčius, į sodus geru oru pakvēpuoti.

Ima noras pamatyti lietuvių. Čion yra jų apie septynius ar aštuonius šimtus. Sekmadieny geriausia vieta pamatyti, tai eiti bažnyčion.

Gana nuošaliai nuo centro, žydų apgyventoj vietoj yra Lietuvių bažnytēlē šv. Kazimiero vardu. Tuoj priešais didesnē stiklų dirbtuvē, name lietuviai dirba.

Bažnytēlē yra nedidelē, bet lietuviškai papuoša įvairiais užrašais, o daugiausia rūtų kvietkomis. Ir patsai Lietuvos vytis padailintas rūtomis.

Vietos gerb. klebonas kun. Matulaitis jau senai čion trūsē. […]

Savaitē tam atgal Londono lietuviai buvo sudarę viešą demonstraciją; tautiškuose rūbuose apsirēdę, kai-kurie susēdę ant didelio vežimo, keturių baltų arklių vežamo. Maršavo per Londono gatves, nešdami drauge su kitų tautų atstovais daugybę plakatų su užrašais: tai Lietuvos pasveikinimą Tautų Sąjungai. Žinoma, ten buvo reiškiama pasitikējimo, jog demokrtinē Lietuva sulauks paramos nuo Anglijos demokratijos ir tt.

Lietuvių demonstracija padariusi didžiausio įspūdžio – buvo ir skaitlingiausia ir geriausia. Tat pripažįsta ir anglų laikraščiai. Neapsējo ir be Lietuvos karininko, kursai priešakyje nešęs Lietuvos vēliavą. Anglai kilnoję kepures. Tai buvęs pirmasai Londono lietuvių pasirodymas.

Laike šios demonstracijos buvo nutraukta keletas fotografijų. Šiandien prie bažnyčios jos pardavinējamos. Visi kas dalyvavo, noriai perkasi atminimui.

Tat bus visgi jiems ilgai atmintina.                   J. P.

Tautų lygos sąjungos (League of Nations Union) demonstracija. Šveicarijos atstovės žygiuoja pro Kenotafą Vaithole. Londonas, 1922 m. birželio 2 d. The Swiss Observer, nr. 56, 1922 m. liepos 1 d., p. 460.


Šaltinis: „Laiškas iš Londono“, Vienybė, nr. 53, 1921 m. liepos 19 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB01351909?exId=113978&seqNr=5