1921 m. liepos 31 d. | Viso pasaulio esperantistų kongresas

Kongreso posėdžiai vedami buvo vedami esperanto kalba.   Šiame kongrese iš Lietuvos atvykusiam atstovui labai pasisekė informuoti kongreso dalyvautojus apie Lietuvą, jos padėtį, santykius su kt. kaimynais.

Liepos 31  d. Prahoje buvo iškilmingai atidarytas XIII esperantistų kongresas, kuriame dalyvavo 250 žmonių iš įvairių pasaulio dalių. Atidaryme buvo daugelis oficialinių atstovų nuo įvairių valstybių ir žymesniųjų tarptautinių organizacijų, taip pat spaudos atstovai. Į garbės prezidiumą buvo išrinkti: Prancūzų Mokslų Akademijos narys gen. Sebert, Čekoslovakų ministeris Šusta ir Prahos vice-viršininkas inž. Rotnagi. Kongreso pirmininku buvo išrinktas prof. d-ras Kamaryt. Toliau ėjo oficialinių valstybių atstovų sveikinimai, kaip antai: Belgų mokslo ir meno ministerijos, Suomių švietimo ministerijos, Ispanijos valdžios, Italų jūrų ministerijos,  Nederlandijos švietimo ministerijos , Saksų valdžios, Ukrainų diplomatinės misijos, Tautų Sąjungos sekretariato, Lietuvos finansų ir prekybos ministerio ir kt. Tautų Sąjungos vardu sveikino patsai šios sąjungos sekretorius Nitobe. Kongreso posėdžiai vedami buvo vedami esperanto kalba.   Šiame kongrese iš Lietuvos atvykusiam atstovui labai pasisekė informuoti kongreso dalyvautojus apie Lietuvą, jos padėtį, santykius su kt. kaimynais. Kongresas pasibaigė rugpj. 7 d. Kitą metą nutarta šaukti panašų kongresą į Helsinkus (Suomijoj).


Lietuvoje tarpukariu plito esperanto kalbos idėjos. Ši dirbtinė, Kaune dirbusio ir gatvės vardu čia įamžinto gydytojo Liudviko Zamenhofo sukurta kalba, turėjo daugybė pasekėjų visame pasaulyje. Visi jie svajojo apie gražų, nors gana utopišką tikslą – visų pasaulio tautų bendradarbiavimą siekiant žmonijos gerovės. Tam buvo rengiami esperantininkų kongresai. Viename tokių, kuris čia aprašytas, dalyvavo ir tuometinis Lietuvos finansų ir pramonės ministras Ernestas Galvanauskas, didelis šių idėjų šalininkas, pats pasakęs.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos atstovas pasaulio esperantistų kongrese, finansų ir prekybos ministras Ernestas Galvanauskas, 1921 m.


Šaltinis: Trimitas,  1921 08 20, Nr. 32, p. 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39085&biRecordId=259883