1921 m. rugpjūčio 6 d. | Pasaulinio karo sukaktuvėms

Santarvės valstybės nugalėjusios vokiečius; šiandien nebeįmano kaip bepasipelnyti daugiau iš nugalėtųjų valstybių, iš vienos pusės, ir kaip toliau besielgti, kad nugalėtosios valstybės netaptų vėl galingos ir nepradėtų eiti rungtynių vėl kaip buvo prieš karą.

Liepos mėn. šių metų, sukako lygiai septyni metai, kaip pasaulio galiūnai, slibino kapitalo stumiami, susigrūmė. Armotų baubimas, sužeistųjų ir mirštančiųjų vaitojimas, plačiu aidu atsiliepė viso pasaulio užkampiuose. Keturis metus kaip viesula buvo naikinamas žmonių turtas, patys žmonės, kraujas ir ašaros upeliais tekėjo. Po ketverių metų nepaliaujamo naikinamojo darbo, pagaliau nėva įvyko taika. Karo audra nėva paliovė siautusi, bet nenutilo visiškai: karo viesulas lyg aprimo. Bet kova, pradėta 1914 metais nenutilo ir šiandieną. Santarvės valstybės nugalėjusios vokiečius; šiandien nebeįmano kaip bepasipelnyti daugiau iš nugalėtųjų valstybių, iš vienos pusės, ir kaip toliau besielgti, kad nugalėtosios valstybės netaptų vėl galingos ir nepradėtų eiti rungtynių vėl kaip buvo prieš karą. Pasaulio galiūnai Anglija ir Francija, pasidarę Europos šeimininkais, šaukia visokias tarybas ir sąjungas ,kad pasiektų savo tikslo.

<…>


Minint 7-erius metus nuo Pirmojo pasaulinio karo, tuomet vadinto tiesiog ,,Didžiuoju karu“ pradžios nuotaikos Lietuvoje buvo skeptiškos. Kadangi Lietuvos visuomenėje buvo pastebima karo nugalėtojų Antantės šalių simpatija Lenkijai, kaip galimo stabilumo Rytų Europoje židiniui, jų interesų kilnumu neretai buvo abejojama, ar bent pabrėžiamas neteisingumas nugalėtų valstybių, pirmiausiai Vokietijos atžvilgiu. Tai pastebima ir šiame ,,Trimito“ vedamajame

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusio kario laidotuvės Didžiojoje Britanijoje. Hilda Adams fotografija. Oksfordo universiteto Didžiojo karo archyvas, Didžioji Britanija.


Šaltinis: Trimitas,  1921 08 06, Nr.30, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39087&biRecordId=259883

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/15601/5C28F49EC2222C86410F45717F55EAB51E80A3F2