1921 m. vasario 17 d. | Sanitarijos skyrius

Kad apsaugoti kariuomenę ir kraštą nuo choleros, einančios į Lietuvą per demarkacijos liniją, įsakau sustabdyti laisvą judėjimą per sieną ir per demarkacijos liniją ir sustiprinti pasienio sargybą.

Kad apsaugoti kariuomenę ir kraštą nuo choleros, einančios į Lietuvą per demarkacijos liniją, įsakau sustabdyti laisvą judėjimą per sieną ir per demarkacijos liniją ir sustiprinti pasienio sargybą.

Grįžtantiems Lietuvon tremtiniams įtaisomi karantinas ir ligoninė Abeliuose. Karantinas laikomas Krašto Apsaugos Ministerijos priežiūroje, o ligoninė – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus priežiūroje, Krašto Apsaugos Ministerijai padedant. Grįžtantiems iš Vilniaus vėliau bus įtaisyti karantinas ir ligoninė Vievy.

Litų Lietuvon važiuojančių keleivių sveikatai patikrinti steigiami observacijos punktai tose vietose, per kurias išimtinai bus leistas susiekimas su Lietuva, būtent: 1) Mažeikiuose, 2) Joniškyje, 3) Abeliuose, 4) Utėnoje, 5) Ukmergėje, 6) Kaišedoryse, 7) Alytuje, 8) Kalavarijoje. Šie punktai skaitosi Krašto Apsaugos Ministerijos žinioje.

Visiems grįžtantiems tremtiniams nustatomas priverstinas skiepijimas prieš cholerą. Kiti keleiviai įleidžiami per visus observacijos punktus, jei jie turi pažymėjimą apie priešcholerinį skiepyjimosi, atliktą neseniau 3-jų mėnesių.

Įtariame kokioje nors užkrečiamoje ligoje tremtiniai gydomi Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Abeliuose ar Vievy, gi įtariamieji tame pačiame keleiviai, įvažiuojantieji per kitus punktus, gydomi kariniuose anksčiau minėtuose evakuacijos punktuose, iš kur, pirmai galimybei esant, karo sanitariniais vagonais evakuojami civiles ligonines.

Užlaikymas ir gydymas Raudonojo Kryžiaus ligoninėse ir karantinuose daromas Tremtinių skyriaus lėšomis, gi karo evakuacijos punktuose ir karo sanitariniuose vagonuose – karo žinybos lėšomis; atsiskaitymas vedamas tarpžinybinės komisijos išdirbtomis taisyklėmis.

Šioms užduotims atlikti Krašto Apsaugos Ministerija siunčia į Abelius skrajojantį perišamąjį būrį pilnoje sudėtyje. Būrio viršininkas apima bendrą administruotę karantino įstaigose vadovaudamas kontrolės ir skiepyjimo klausymuose ir padeda Raudonojo Kryžiaus ligoninės darbuotei, šioji gi teikia pagelbos medicinos personalu. Į kiekvieną minėtųjų observacijos punktų siunčiamas karo gydytojas arba karo medikas leitenantas su atatinkamu personalu, viena dezinfekcijos kamera ir kitu reikalingu turtu. Prie kiekvieno punkto steigiami pirtis it izoliacija apsirgusiems cholera.

Visoms kariuomenės dalims ir komendantams įsakau neatidėliojant teikti visokios galimos pagelbos minėtoms sanitarinėms organizuotėms.

Prie karantino tvarkai palaikyti ir sargybai nešti komandiruojama viena kuopa iš artimiausios dalies.

Pastaba. Mažeikių, Joniškio ir Abelių observacijos punktai tvarkomi Vietinės Kariuomenės Brigados Vado parėdymais.

Pasirašė: Krašto Apsaugos Ministeris  ir e. Vyriausiojo Kariuomenės Vado pareigas Pulkininkas Leitenantas ŽUKAS.

Vyriausiasis Armijos Gydytojas:

Generolas Leitenantas NAGEVIČIUS.

Su originalu sutinka:

Krašto Apsaugos Ministerio

Kanceliarijos Viršininkas

Kapitonas KUBILIUS.

Krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas. Nuotrauka iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).


Šaltinis: Sanitarijos skyrius, Įsakymas Kariuomenei, nr. 39, 1921 m. vasario 17 d., p. 1–2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004337676