1922 m. balandžio 9 d. | Lietuvoje

Lietuvos Darbo Federacijos biūre įvyko Šmidto dirbtuvės paliuosuotų darbininkų susirinkimas, kad aptarti klausimą del Šmidto neišmokėtos jiems kompensacijos. […] 1921 m. kovo mėn. Šmidtas paliuosavo 80 darbininkų nuo darbo.

Kovo 25 d. Lietuvos Darbo Federacijos biūre įvyko Šmidto dirbtuvės paliuosuotų darbininkų susirinkimas, kad aptarti klausimą del Šmidto neišmokėtos jiems kompensacijos. Susirinko apie 60 darbininkų. Susirinkimą atidarė draugas Puskunigis Darbo Federacijos Darbininkų Centro Tarybos narys. 1921 m. kovo mėn. Šmidtas paliuosavo 80 darbininkų nuo darbo. Metamieji gatvėn darbininkai kreipėsi prie užtarėjų socialdemokratų, kurie nieko daugiau nedaro, kaip tiktai pataria darbininkams „draugai organizuokitės ir verskit!“ Darbininkai matydami, kad del tokių užtarytojų atsidurs gatvėj be niekur nieko, išdirbę po kelias dešimt metų ir daugelis netekę sveikatos, kreipėsi prie Darbo Federacijos, kuri skubiai paruošus įstatymo projektą del kompensacijos, įnešė į Steigiamąjį Seimą per Darbo Federacijos atstovus. Darbo Federacijos frakcia susitarus su Krikščionių Demokratų Frakcija prieš pat Velykų atostogas užtęsę St. Seimo posėdy iki 12 val. nakties pravedė tą įstatymą, sulig kurio darbdavys paliuosuodamas darbininką privalo išmokėti uždirbamą algą pirmyn, atsižiūrint kiek laiko darbininkas yra dirbtuvėje dirbęs. Kuo ilgiau yra dirbęs dirbtuvėje, tuo daugiau turi gauti kompensacijos. Ant rytojaus Darbo Federacijos atstovams paprašius Ministerį Pirmininką, tas įstatymas buvo paskelbtas valdžios organe ir įgijo galios. Tarp paliuosuotų Šmidto darbininkų yra pradirbusių dirbtuvėje po 40-50 metų ir jiems kompensacijos Šmidtas privalo išmokėti po 17, 18 ir daugiau tūkstančių auksinų.

Kadangi Šmidtui prisieina išmokėti paliuosuotiems darbininkams apie milioną auksinų, tai jis nenorėjo pripažinti to įstatymo ir atsisakė išmokėti pinigus.

Tuomet darbininkai padedant Darbo Federacijai padavė Šmidtą į teismą. Taikos ir Apygardos teisme darbininkai bylą laimėjo. Bet Šmidtas dar nori duoti kasaciją Vyriausiajam Tribunolui.

Todėl toks nežmoniškas užsispyrimas Šmidto del išmokėjimo kompensacijos, ką jau pildo visos dirbtuvės paliuosuojant darbininkus, tai yra išmoka visur kompensaciją, labai kiršina darbininkus, kurie susirinkime išreiškė didžiausį pasipiktinimą Šmidto pasielgimu […].

Šaltkalvis

Lietuvos Darbo Federacijos Statutas. Kaunas, 1924 m. epaveldas.lt


Šaltinis: „Lietuvoje“, Darbininkas, nr. 14 (98), 1922 m. balandžio mėn. 9 d., p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C10000036854/C10000036854-1922-bal.9/original/0003-B19639C8E5ABAF3D3500AD15CF2F703C.png