1922 m. gegužės 26 d. | Pasibaigė gelžkelio darbininkų streikas

Kas streiku laimėta? Gelžkelių Valdyba, Ministerių Kabineto pritariama, pakėlė pamatinę darbininkams algą – dviem, trims auksinais kiekvienai kategorijai. Kitaip sakant, pridėjo po kapeiką. Šeimyniniams darbininkams Gelžkelių Valdyba sutiko mokėti vaikų priedą po 100 auk. kiekvienam vaikui iki 14 metų.

Gegužės 25 dieną Šiauliuose, o geg. 26 dieną pasibaigė gelžkelininkų streikas ir Kaune. Jau penktadienį dirbtuvių darbininkai ėmė užsirašinėti į darbą G. Valdybos paskelbtomis sąlygomis. Užsirašymai ėjo ir šeštadienį. Darbas, kad ir labai nerangiai, pradėta dirbti.

Tuo tarpu trumpai paduosiu žinių apie tai, kuo pasibaigė streikas, atidėdamas jo platesnį pasvarstymą vėlesniam laikui.

Kas streiku laimėta? Gelžkelių Valdyba, Ministerių Kabineto pritariama, pakėlė pamatinę darbininkams algą – dviem, trims auksinais kiekvienai kategorijai. Kitaip sakant, pridėjo po kapeiką. Šeimyniniams darbininkams Gelžkelių Valdyba sutiko mokėti vaikų priedą po 100 auk. kiekvienam vaikui iki 14 metų. Darbininkų vaikai iki 5-os grupės gali nemokamai naudotis valdžios laikomomis mokyklomis iki 16 metų amžiaus.

Be to, G. Valdyba pasižada įvesti akordo darbus kiek galima didesniam darbininkų skaičiui; pasižada greičiau išmokėti akordu uždirbtas premijas ir nevilkinti išmokėjimo produktų kainos skirtumo. Tai tiek laimėta.

Kas pralaimėta? Negauta algų pakėlimo tiek, kad darbininkai žmoniškai galėtų pragyventi. Streiko metas nebus apmokėtas. Priimant išnaujo darban, darbininkai bus atsijoti, ir bent dešimta jų dalis nebus atgal priimta. Tarp pašalintų bus nevienas tokių, kurius administracija skaito sau perraguotais ir nepatogiais. Vadinasi bus pašalinta dalis labiausia veiklių ir susipratusių darbininkų. Sieto pareigos pavesta atlikti vietos stočių komendantams.

Gi svarbiausias darbininkams pralaimėjimas tai tas, kad profesinė jų sąjunga bent tuo tarpu liko uždaryta su visais savo skyriais. Didelis darbininkams nuostolis da ir iš to, kad streikas ėjo pakrikusiai: vienur streikuota, kitur tuo pačiu laiku dirbta. Gelžkelininkai iškarto nesugebėjo sudaryti vieno, išlyginto fronto ir grįžo prie darbo tiek pat pakrikusiai, dalimis. […]

Vapsva

Pašto telegrafo-telefono darbininkų palapinė Kūgelių geležinkelio stotyje. 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vapsva „Pasibaigė gelžkelio darbininkų streikas“, Profesinės žinios, nr. 1, 1922 m. birželio mėn. 1 d., p. 6.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000804888-1922-Nr.1