1922 m. liepos 1 d. | Kauno Vartotojų Bendrovė „Parama“

Turima jau viso 5 įvairiose miesto dalyse skyriai – krautuvės (šiomis dienomis atidaroma Šančiuose sava kepykla ir Žaliajam Kalne 6-sis skyrius!). Rūpinamasi veikiai atidaryti manufaktūros skyrių.

1922 m. Birželio 8 d. įvyko antras šiais metais „Paramos“ narių susirinkimas. Pirmame balandžio 22 d. susirinkime […] padidinta nario pajus iki 100 auks., leista Valdybai kredituotis iki 600.000 auks. ir k. Pastarasis susirinkimas daugiau kreipė domės į metinę apyskaitą ir abelnai į bendrovės veikimą.

„Paramos“ Valdybos pirmininkas J. Pakalka plačiame pranešime atpasakojo visą „Paramos“ nuo 1919 m. pradžios gyvavimo tarpą. Konstatavo ir iki šiai dienai bendrovės narių kai del savo įstaigų pasingumą. Ir čia, anot jo, gal būt ir ta, besitęsus net kelis metus, iki 1921 m. pabaigai, nenormalė padėtis, kai bendrovė turėdama savo nariais net visą tūkstantį narių, kurios dauguma inteligentai, ir patogią miesto centre vietą vos vos vegetavo. Taip, pav., 1921 m. spalių 1 d. susidarė net apie 45.000 auks. deficito. Ir tik keletui žmonių stropiai stvėrusių darbo, reikalai pasitaisė ir metai užbaigta su 18.000 auks. su viršum pelnu. Papildžius pereitais metais Valdybą, darbas plėčiamas gana sparčiai. Turima jau viso 5 įvairiose miesto dalyse skyriai – krautuvės (šiomis dienomis atidaroma Šančiuose sava kepykla ir Žaliajam Kalne 6-sis skyrius!). Rūpinamasi veikiai atidaryti manufaktūros skyrių. Narių naudai padaryta: nuo šių metų vedama narių įpirkimo apskaitymas; buvo susitarta su p.p. Matulaičio ir Grigalausko vaistinėmis, ir „Paramos“ nariai gauna 20% nuolaidos; prieš šventes vien nariam buvo parduota papiginta kaina mėsos produktų (kumpiai, dešros, palendvicos). […]

„Paramos“ kepykla. Fotonuotrauka iš Jokūbo Skrinskio albumo „Kaunas“. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno Vartotojų Bendrovė „Parama““, Talka, nr. 12–13, 1922 m. birželio 15–30 d., liepos mėn. 1–15 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000225115-1922-Liep.1