1922 m. liepos 24 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Iš visų konkrečių jubiliejinės programos punktų aptarėme tik vieną, pasiūlytą Nagevičiaus, dėl nedidukės brošiūros apie Vilnių spausdinimo. Joje turėtų būti aprašytas Vilniaus vaidmuo Lietuvos istorijoje. Kareiviai skaitytų brošiūrą Karo muziejaus lankytojams. Ji turėtų būti kareiviams ir dalijama. Šį rudenį kaip tik visi kariuomenės daliniai turi būti deleguojami aplankyti Karo muziejų.

Pirmadienis

<…>

Vakare universiteto salėje įvyko Vilniaus jubiliejinio komiteto posėdis. Dalyvavo 7 komiteto nariai: Matulionis, Žemaitis, gen. Nagevičius, Mykolas Biržiška, Sleževičius, Karabačius ir aš. Daugiausiai diskutavome apie organizacinius komiteto klausimus, o galutinį įkūrimą atidėjome iki rugsėjo. Kol kas išrinkome tik mažą vykdomąją komisiją, kurią sudarė Matulionis, Žemaitis, Nagevičius ir Biržiška. Kalbėjome apie komiteto narių bendradarbiavimą ir jų didinimą. Nutarėme į komitetą įtraukti Janulaitį, Smetoną ir Voldemarą. Be to, nusprendėme kreiptis į atitinkamas institucijas ir draugijas ir pakviesti jas deleguoti savo narius į jubiliejinį komitetą: lietuviškąjį universitetą Kaune, Vilniuje gyvuojančią Lietuvių mokslo draugiją, lenkų Mokslo bičiulių draugiją, redakciją Przegląd Wilenski Vilniuje. Šis leidinys vienija Lietuvos lenkus, kategoriškai pasisakančius už Lietuvos valstybingumą ir sostinę Vilniuje. Nutarėme kreiptis į Vilniuje veikiantį Baltarusių tautinį komitetą, dar į kažkokią žydų mokslo draugiją ir Vygodskio žydų grupę. Iš visų konkrečių jubiliejinės programos punktų aptarėme tik vieną, pasiūlytą Nagevičiaus, dėl nedidukės brošiūros apie Vilnių spausdinimo. Joje turėtų būti aprašytas Vilniaus vaidmuo Lietuvos istorijoje. Kareiviai skaitytų brošiūrą Karo muziejaus lankytojams. Ji turėtų būti kareiviams ir dalijama. Šį rudenį kaip tik visi kariuomenės daliniai turi būti deleguojami aplankyti Karo muziejų.

Įraše minimo Vilniaus lenkų savaitraščio ,,Przegląd Wilenski“ (liet. Vilniaus apžvalga). 1922 m. liepos 23 d. numerio titulinis puslapis.


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 63.