1922 m. rugpjūčio 19 d. | Telšiai. Karžygių atmintis nemari

Telšių ganyklose, apie varstą tolumo nuo miesto iškasti kūnai kunigų [Izidoriui] Noreikos ir Gargalio [Antano Gargaso], kurie 1863 m. sukilimo („lenkmečio“) laiku buvo nužudyti. Atmena aną sukilimą senuoliai pasakoja, kad tuodu kunigu atvirai palaikę sukilėlius ir raginę žmones nepasiduoti rusams ir kovoti prieš juos.

Telšių ganyklose, apie varstą tolumo nuo miesto iškasti kūnai kunigų [Izidoriui] Noreikos ir Gargalio [Antano Gargaso], kurie 1863 m. sukilimo („lenkmečio“) laiku buvo nužudyti.

Atmena aną sukilimą senuoliai pasakoja, kad tuodu kunigu atvirai palaikę sukilėlius ir raginę žmones nepasiduoti rusams ir kovoti prieš juos. Rusams sukilėlius nuveikus abu kunigu suėmė ir laikė kalėjime. Gi rugpiūčio 2 d. 1863 m. juos sušaudė. Kad niekas nesurastu vietos, kur užkasti sušaudytieji, kazokai šaudant, žmonių nei iš tolo neprileidę ir nutrypę arkliais palaidojimo vietą. Betgi žmonės matė ir tos vietos lig šiol neužmiršo. Senuoliai net parodo kurioj vietoj stovėję stulpai, prie kurių kunigai šaudant pririšti ir nupasakoja kazokų buvę visa „rota“, kad sušaudytuosius apipylę kulipkomis.

Iškastųjų kūnų likę kaulai, nuo drabužių skarmalų krūva, supuvę batai. Liepos 16 d. kūnus atlydėjo į bažnyčią; 17 d. po atlaikytų pamaldų jie palaidoti parapijos kapinėse. (E) – p.

„Pro Patria. Moksleivių maršas“ (gaidos). Parengė Domas Andrulis. Telšiai, XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Telšiai“, Rygos balsas, nr. 32 (55), 1922 m. rugpjūčio mėn. 19 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Rugpj.19