1922 m. sausio 18 d. | Ministerių Kabinetas atsistatydino

Sausio 18 dieną Ministeris Pirmininkas d-ras K. Grinius įteikė l. e. Valstybės Prezidento pareigas St. Seimo Pirmininkui pareiškimą apie Ministerių kabineto atsistatydinimą. Kol susidarys nauja vyriausybė, buvusieji Ministeriai eina savo pareigas.

Sausio 18 dieną Ministeris Pirmininkas d-ras K. Grinius įteikė l. e. Valstybės Prezidento pareigas St. Seimo Pirmininkui pareiškimą apie Ministerių kabineto atsistatydinimą.

Kol susidarys nauja vyriausybė, buvusieji Ministeriai eina savo pareigas.

Naujas Ministerių  kabinetas dar nesusidarė. Tuo tarpu ėjo darybos tarp. Soc. Liaudininkų ir krikščionių demokratų, kad vėl bendrai sudarytų vyriausybę. Apie tų darybų pasekmės tikrų žinių nėra. Manoma, kad nebus susitarta, ir Ministerių kabinetą teks sudaryti vienai krikščionių demokratų partijai, turinčiai St. Seime didžiumą.

Sunku pasakyti. Kiek šiandien tiktų partinis Kabinetas, nes dabartiniu sunkiu Lietuvai laikotarpiu reikalingas kuo tampriausias jėgų susibūrimas. Reikia tikėtis, kad visi tie veikėjai, nuo kurių šio svarbaus klausimo šioks ar toks išsprendimas priklauso, turėdami omeny pirmoj eilėj Lietuvos gerovę, ras iš susidėjusios neaiškios padėties tinkam išeitį.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius savo darbo kabinete. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Ministerių Kabinetas atsistatydino (1922, Sausio 28 d.). Trimitas (4 (74), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38683_8