1922 m. spalio 10 d. | Lėktojų nuopuolis

Tas Lēktuwas, kurs isz Karaliaucziaus į Moskawą lēke, nukrito Utarninke pas Kauna, kaip jis Wietroje wel palēkti bande.

Tas Lēktuwas, kurs isz Karaliaucziaus į Moskawą lēke, nukrito Utarninke pas Kauna, kaip jis Wietroje wel palēkti bande. Maszyna tape paiszkadyta, ale tiktai maskoliszkasis Kuryrs ir tape lengwei sužeistas. Kitą Maszyną įdējus, galējo tas Lēktuwas į Moskawą palēkti.

Stasys Žukauskas prie lėktuvo. Fotografija iš albumo „Mūsų kronika“. 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Wisokia Zine“, Tilžės keleiwis, nr. 121, 1922 m. spalio mėn. 10 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000067897-1922-Spal.10